GDPR – Bilder och dataskyddsförordningen

Vi värnar om din personliga integritet

Kårservice i Östergötland AB, 556802-9333 (Kårservice) ägs av de tre studentkårerna vid Linköpings universitet. Vi är ett fristående bolag som driver husverksamheten i de sex kårhusen, studenternas hyresgästförening Kombo samt vår digitala plattform studentlivet.se. Vårt uppdrag och vision är att tillsammans med alla LiUs studenter skapa mötesplatser för ett studentliv i världsklass! Vi är inte vinstdrivande, utan överskotten återinvesteras i verksamheten och i studentnytta.

För Kårservice är det viktigt att nå ut studenter och andra intressenter och ett bra sätt för oss att informera om vår verksamhet är genom bild och film. Denna integritetspolicy är särskilt framtagen för den behandling av dina personuppgifter som Kårervice gör i kommunikation dvs. i sammanhang där vi vill informera om vår verksamhet genom bild- och filmupptagning.

Kårservice är personuppgiftsansvarig och ser till att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Kårservice tillämpar Förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation; “GDPR”) och Dataskyddslagen (2018:218) för att skydda dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder, film och ljudupptagningar vara personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer som går att identifiera.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Våra behandlingar

För att Kårservice ska få behandla dina personuppgifter i kommunikation måste det finnas stöd i gällande lagstiftning samt en rättslig grund för behandlingen.

Behandlingen av dina personuppgifter får göras under följande förutsättningar:

  • Vid intresseavvägning, där Kårservice intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd
  • Vid lämnat samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss enligt nedan.

Bild och ljudupptagning

Vi samlar in personuppgifter om dig genom att fotografera och filma och göra ljudupptagningar på våra sammankomster och event. Vi försöker i möjligaste mån informera dig i förväg så att du kan säga till om du inte vill vara med.

Personuppgifter

Från dig:
Bild, film, ljudupptagning och vid behov för-och efternamn, e-postadress och mobilnummer.

Ändamål

För att informera om vår verksamhet.

Rättslig grund 

Vårt berättigade intresse av att kommunicera om vår verksamhet. Vi bedömer att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse för dina rättigheter samt är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingenSamtycke används i samband med att bild och film ska postas i sociala medier. Avtal vid material som ska användas under en längre tid.

Lagringstid 

Lagras i max 2 år.

Lagras till dess att samtycket återkallas.

Lagras i enlighet med avtalet.

Vilka rättigheter har du som finns med i vår kommunikation?

 

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till en kopia av personuppgifterna (s.k. registerutdrag). Du har rätt att kostnadsfritt erhålla information och registerutdrag. Du kan begära registerutdrag genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Om du upptäcker att du finns med på en mingelbild och vi inte har stöd i behandlingen för samtycke eller avtal har du alltid rätt att kontakta oss och begära information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi behandlar om dig kan du kontakta oss för att få dina uppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Du har rätt att i vissa fall utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för oss att behandla för det syfte som de samlades in,
  • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på,
  • om du motsatt dig att uppgifterna behandlas baserat på vårt berättigade intresse och det saknas berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse av att få ha dina uppgifter skyddade. Detta kan bli aktuellt om du upptäcker att du finns med på en mingelbild,
  • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem.

Rätt till begränsning

Du har rätt att i vissa fall begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

  • Om du anser att personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga och du har begärt rättelse kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta eller inte.
  • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • Om du har invänt mot behandling baserad på en intresseavvägning (berättigat intresse) kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina berättigade intressen.

För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att återkalla samtycke

För det fall Kårservice behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du när som helst en rätt att återkalla samtycket. MarLaw upphör då med behandlingen. För att återkalla ditt samtycke kan du skicka ett mail till: gdpr@karservice.se

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt till s.k. dataportabilitet, dvs. rätt att få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat samt att vi behandlar personuppgifterna med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning som rättslig grund (berättigat intresse). Det kan exempelvis vara att du upptäcker att du finns med på en mingelbild.

En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. För skäl som anknyter till din specifika situation, har du även rätt att göra invändningar mot profilering och annan behandling av personuppgifter avseende dig.

Klagomål

 

Framföra klagomål

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag. Läs mer på IMY:s webbplats https://www.imy.se

Kontaktuppgifterna är följande:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Du kan även kontakta Kårservice. Kontaktuppgifterna är följande: gdpr@karservice.se

Ändringar av integritetspolicy

Skulle Kårservice göra ändringar i denna integritetspolicy lägger vi det ändrade uttalandet på vår webbplats med angivelse om ändringsdatumet. Vi rekommenderar att du granskar dessa principer för integritetspolicy regelbundet för att säkerställa att du känner till ändringar som gjorts. Denna integritetspolicy uppdaterades 2023-01-25

 

Translate
Översätt