Välkommen till Kårservice vid Linköpings Universitet. Har du några frågor? Kontakta oss!

STUDENTLIVETS INHOUSEBYRÅ MF KÅRHOUSE SÖKER NYA STJÄRNOR 23/24

Sök till campus bästa inhousebyrå – MF KårHouse 23/24

English will follow…

Gillar du att skapa, projektleda, fota eller se en idé gå från ax till limpa? Sök då till årets MF KårHouse!

Du blir en del av en grupp som kommer att göra allt från att skapa kampanjer, logotyper, grafiska profiler och roligt innehåll till att visa upp vårt fantastiska studentliv med allt vad det innebär.  Dessutom utlovas vassa förmåner och kittlande personalaktiviteter! Dessutom får ditt framtia CV en rejäl boost och du får skapa grejer – på riktigt!

Vad kan du tänkas pyssla med mer konkret? 

– Menyer till kårhusen

– Grafiska profiler

– Sociala medier för Kårhusen/Kårservice/kombo – ex tävlingar, inlägg eller storys

– Kampanjer med tryckt material, skapa rollups, instagraminlägg och gatupratare för ex hållbarhetsarbetet kopplat mot restaurang eller verksamhet

– Material till kalasmottagningen

– Tänka studentikåst när det kommer till innehåll och behov hos målgruppen – studenterna, och samarbetspartners. 

Vi söker olika typer av roller och ansvarsområden. Du behöver inte vara ett fullblodsproff – men du ska helst älska studentlivet, vara strukturerad och ordningsam samt gilla kreativa processer och faser! 

Projektledare/Copywriter

Spindeln i nätet? Tar gärna kommando och älskar att skapa listor och se till att alltid leverera i tid? Du driver projekt från ax till limpa. Håller kontakt mot beställare, ex en platschef eller driftchef på ett kårhus, och tar tillsammans med övriga i MF KårHouse fram material, så som kampanjer, affischer, menyer eller rekryteringsmaterial. Du tycker också det är kul att skapa texter för ex captions på instagram. 

Grafiker

Kreativ illustratör som känner dig hemma i inDesign och illustrator? Älskar att tänka nytt men gärna inom ramarna för en grafisk profil – grafisk profil – vad är det? äsch, det lär vi dig! Du får tillsammans med projektledare ta fram material till Kårservice verksamheter, och till tusentals studenter vid LiU. Du skapar ex menyer, instagraminlägg, affischer, rollups, banderoller, lakan mm. 

Fotograf

Är du en självlärd skicklig fotograf som gärna åmar dig på golvet för att hitta bästa ljuset för den där bilden? Eller aldrig kan sluta fota din mat för instagram? Då söker vi nog dig! Du jobbar tillsammans med övriga i MF KårHouse för att fota och dokumentera bilder som sen kan användas i material på webben, instagram eller tryckt material. 

Hemsideutvecklare

Gillar du att bygga widgets, uppdatera hemsidor, knacka en och annan kod och kolla staplar i google analytics? Du får gärna ha ett öga för design och layout, men det är inget krav. 

Förmåner?

  • Gratis inträde på alla Kårservice kårhus – se nedan vilka det är
  • Personalrabatt på mat och dryck
  • Köföreträde på kårhusen – slipp köa till festerna!
  • Roliga p-fester och andra gemensamma aktiviteter

Vad är MF KårHouse, och vem är Kårservice? 

MF KårHouse, är ett gäng på ca 10-12 ideellt engagerade studenter, som jobbar med Kårservice marknadsföring och varumärken. Som stöd till MF KårHouse finns ansvarig marknadskommunikationschef – Louise, som driver företagets marknadsfrågor på strategisk nivå. 

Kårservice ägs av de tre kårerna vid LiU – och är ett icke vinstdrivande aktiebolag. Kårservice uppdrag är att leverera studentnytta i världsklass – vi ska göra så mycket som möjligt, för att studenterna ska ha sin bästa tid vid LiU. 

Kårservice äger ett antal varumärken, som de driver genom ca 30 fast anställda, och ca 5-600 ideellt engagerade studenter. Verksamheter som tillhör Kårservice är:

Kårhuset Kollektivet

Kårhus Örat

Kårhus Ryds Herrgård

Kårhus Kårallen

Kårhuset Trappan

Kårhus Kårhusett

Kombo – studenternas hyresgästorganisation

Studentlivet.se – studenternas digitala kårhus

Kårservice, och MF KårHouse har sitt säte i Linköping, mitt på campus Valla, men det har inte hindrat fantastiska studenter från Norrköping att vara med, ibland ses vi fysiskt, ibland digitalt – vi hittar ett sätt att få det att fungera. Men var beredda på att några gånger per termin ta er mellan Linköping eller Norrköping – skönt att det finns en campusbuss! 

Anmäl ditt intresse och ansök idag – så kontaktar vi dig!

Vi hanterar ansökningarna löpande och ansökningen stänger 21/4.

För frågor eller funderingar maila marknad@karservice.se

ANSÖK HÄR – stänger 23/4

—————– ENGLISH———————————————————-

Apply for the best in-house agency on campus – MF KårHouse 23/24

Do you like to create, manage projects, take photos or see an idea go from grain to loaf? Then apply for this year’s MF KårHouse!

You will be part of a team that will do everything from creating campaigns, logos, graphic profiles and fun content to showcasing our amazing student life and all that it entails. In addition, sharp benefits and tickling staff activities are promised! In addition, your future CV gets a real boost and you get to create stuff – for real!

What can you think of doing more concretely?

– Menus for the union houses

– Graphic profiles

– Social media for Kårhusen/Kårservice/combo – eg competitions, posts or stories

– Campaigns with printed material, create rollups, Instagram posts and street speakers for e.g. sustainability work linked to restaurants or businesses

– Materials for the party reception

– Think from a student perspective when it comes to content and needs of the target group – the students, and partners.

We are looking for different types of roles and areas of responsibility, you don’t have to be a full-blooded professional – but you should preferably love student life, be structured and orderly and like creative processes and phases!

Project manager/Copywriter

Spider in the web? Like to take command and love to create lists and make sure to always deliver on time? You run projects from grain to loaf. Maintains contact with clients, e.g. a site manager or operations manager at a club house, and together with others in MF KårHouse produces materials, such as campaigns, posters, menus or recruitment material. You also think it’s fun to create texts for ex captions on Instagram.

Graphic designer

Creative illustrator who feels at home in inDesign and illustrator? Love to think new but preferably within the framework of a graphic profile – graphic profile – what is it? heck, we’ll teach you that! Together with the project manager, you will produce material for Kårservice activities, and for thousands of students at LiU. You create e.g. menus, Instagram posts, posters, rollups, banners, sheets, etc.

Photographer
Are you a self-taught skilled photographer who likes to crawl on the floor to find the best light for that picture? Or can never stop taking pictures of your food for Instagram? Then we are probably looking for you! You work together with others in MF KårHouse to photograph and document images that can then be used in material on the web, Instagram or printed material.

Website developer

Do you like building widgets, updating websites, tapping the occasional code and checking bars in google analytics? You are welcome to have an eye for design and layout, but it is not a requirement.

Benefits?

  • Free entry to all Kårservice union houses – see which ones are below
  • Staff discount on food and drinks
  • Queuing priority at the union houses
  • Fun staff parties and other joint activities

What is MF KårHouse, and who is Kårservice?

MF KårHouse, is a group of approx. 10-12 voluntarily engaged students, who work with Kårservice marketing and brands. In support of MF KårHouse is responsible marketing communications manager – Louise, who runs the company’s marketing issues at a strategic level.

Kårservice is owned by the three student unions at LiU – and is a non-profit limited company. Kårservice’s mission is to deliver world-class student benefits – we must do as much as possible, so that the students have the best time at LiU.

Kårservice owns a number of brands, which they run through approx. 30 permanent employees, and approx. 5-600 voluntarily engaged students. Activities that belong to Kårservice are:

The Kårhuset Kollective

Kårhus Örat

Kårhus Ryds Herrgård

Kårhus Kårallen

Kårhuset Trappan

Kårhus Kårhusett

Kombo – the students’ tenant organization

Studentlivet.se – the students’ digital union house – where you find weekly event and more.

Kårservice, and MF KårHouse are based in Linköping, in the middle of the Valla campus, but that hasn’t stopped fantastic students from Norrköping from being involved, sometimes we see each other physically, sometimes digitally – we find a way to make it work. But be prepared to travel between Linköping and Norrköping a few times per semester – the campus bus is awesome!

Register your interest and apply today – and we will contact you!

We handle the applications on an ongoing basis and the application site may be closed.

For questions or concerns, email marknad@karservice.se

APPLY HERE  – closes 23/4