Välkommen till Kårservice vid Linköpings Universitet. Har du några frågor? Kontakta oss!

Driftchef och/eller bosocial utvecklare

— Information in English below —

Kårservice uppdrag är att möjliggöra ett rikare studentliv. Vi ska tillsammans med studenterna vid Linköpings universitet och omgivande samhälle skapa mötesplatser och förutsättningar för ett studentliv i världsklass.

Under vårterminen 2023 erbjuder vi tre spännande uppdrag för dig som är student och vill kombinera jobb och studier. 
Mycket flexibla arbetstider, avtalsenlig månadslön och goda möjligheter till fortsatt anställning under sommaren och under läsåret 2023/2024.
Möjlighet finns att kombinera uppdragen i Linköping som då blir en anställning på 50%.

Driftchef till HusEtt

Ett uppdrag, 25% i Linköping

Har du genom ditt engagemang skaffat dig erfarenhet och kontakter i studentlivet vid LiU och besitter superkrafterna kreativitet och positiv attityd?
Vill du vara med och påverka hur vi ska använda möjligheterna med att HusEtt nu blivit studentföreningarnas hus?
Ser du en kul utmaning i att projektleda och jobba praktiskt med att fylla HusEtt med studentliv? 

Här är det perfekta extrajobbet för dig!

Frågor och ansökan tas emot av personal@karservice.se Sök nu, allra senast 30/11.

Två bosociala utvecklare (till Kombo – studenternas hyresgästorganisation)

Ett uppdrag, 25% i Linköping
Ett uppdrag, 25% i Norrköping

Vill du jobba för att göra studenters boenden så bra och trivsamma som möjligt?
Vill du vara med och stärka studenters intresse och möjlighet att göra huset eller området de bor i bättre?
Vill du marknadsföra Kombo så att fler studenter vet vad vi gör och vad vi kan hjälpa till med?

Då är det dig vi söker som bosocial utvecklare i Linköping eller Norrköping!

Frågor och ansökan tas emot av bostad@karservice.se alt. 076 0056828
Sök nu, allra senast 30/11.

————- English ————-

Operations manager and/or housing social developer

The mission of Kårservice is to enable a richer student life. Together with the students at Linköping University and the surrounding community, we create meeting places and possiblities for a world-class student life.

During the spring semester 2023, we offer three exciting job for students who want to combine work and study. 

Very flexible working hours, contractual monthly salary and good opportunities for continued employment during the summer and during the academic year 2023/2024.
Possibility exists to combine the assignments in Linköping which then becomes a 50% employment.

Operations manager at HusEtt

One job, 25% in Linköping

Have you gained experience and contacts in student life at LiU through your involvement and do you possess the superpowers of creativity and a positive attitude?
Do you want to be involved in influencing how we use the opportunities offered by HusEtt, which has now become the house of the student unions?
Do you see a fun challenge in project managing and working practically to fill HusEtt with student life? 

Here is the perfect extra job for you!

Questions and applications are received by personal@karservice.se Apply now, no later than 30/11.

Housing social developer (Kombo – students´ own tenant association)

One job, 25% in Linköping
One job, 25% in Norrköping

Do you want to work to make student accommodation as good and pleasant as possible?
Do you want to help strengthen students’ interest and ability to make the house or area they live in better?
Do you want to promote Kombo so that more students know what we do and what we can help with?

Then you are the one we are looking for as a Residential Social Developer in Linköping or Norrköping!

Questions and applications can be sent to bostad@karservice.se alt. 076 0056828
Apply now, but 30/11 at the latest.